ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
View In English
Flow of Application/ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಸಹಾಯವಾಣಿ


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

9008400010 / 9008400078

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22261789

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22535931

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22374836 / 8050770005